Ders Tanımları

INCT 502 Finansal Raporlama ve Analiz (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (GAAP) altında finansal raporlama sistemleri; temel finansal tabloların ele alınması; gelir beyanı, bilanço, nakit akışı beyanı gibi finansal tabloların değerlendirilmesi; stoklar, duran varlıklar, vergiler ve borçların analizi; finansal raporların analizinde kullanılan teknikler; uluslararası muhasebe sistem  farklılıklarının sorunları ve muhasebede etik konular.

 

INCT 511 Uluslararası Ticaret Politikaları ve İşlemleri (4+0+0) 4

ECTS/AKTS: 9

Uluslararası ticaret faaliyetlerinin çok katmanlı işletim ve uygulamaya konma problemleri. Uluslararası rekabetçilik, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ticaret politikaları, ticaret engelleri; ticaret düzenlemeleri ve endüstri politikalar. Dışalım ve dışsatım yönetiminde firma politikaları, organizasyon, finansman ve aracı kurumları ile ortaklıklar. Uluslararası risk yönetimi ve kontrolü; uluslararası sigortacılığın temel ilkeleri. Uluslararası ticaret ve para problemleriyle ilgili örnek olayların irdelenmesi.

 

INCT 514 Küresel Ekonomik Analiz ve Finansal Riskler (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Küresel ekonomik çevre: uluslararası ekonomide gelişmeleri ve finansal bunalımları açıklayan çağdaş makroekonomi yaklaşımı; gelişmiş ve yükselen ekonomilerin küresel ekonomik sistem içindeki rolleri, temel özellikleri, onlara yönelik tehditler, ve fırsatlar; eşgüdümlü makroekonomik politikalar ve sonuçları. ‘Yeni’ Küresel Ekonomi içinde firma/sektörel bazda optimal karar vermeye odaklı vaka çalışmaları. 

 

INCT 516 Şirketler ve Piyasalar (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7                                                                                                                 

Piyasa yapıları: ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol. Stratejik davranış: belirsizlik durumunda karar alma, eşanlı ve ardışıl karar oyunları, ilgili çözüm kavramları. Farklı piyasa yapıları içinde fiyatlandırma,, katılım ve ayrılma kararları.  Verimsiz piyasalar için stratejik davranışın önemini destekleyen vakalar. 


INCT 518 Ulusal Rekabet Üstünlüğü (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Ulusal rekabet üstünlüğü kaynağı olarak yerel ekonomik özelliklerin analizi. Sanayide rekabet ve gelişimi etkileyen güçler; işletme düzeyinde sürdürülebilir rekabet üstünlüğü yaratma model ve stratejileri, rekabet etkinliğini şekillendiren kamu politikaları ve kurumlar, ulusal ve bölgesel politikalar çerçevesinde ulusal rekabet üstünlüğü, Türk ekonomisinden seçilmiş endüstri kollarının rekabet üstünlüğü stratejileri kurma ve sürdürme yetenekleri açısından değerlendirilmesi.

 

INCT 520 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejisi (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

 Operasyonlar, tedarik zinciri ve lojistik unsurları arasında stratejik uyum sağlama ve ticari rekabet üstünlüğü için  tümleştirilmesi. Operasyon stratejisi, yerleştirme stratejisi, süreç planlama gibi stratejik seçimler; tedarik zincirinde önemli faktörler ve eşgüdüm. Bir lojistik sisteminin tedarik zinciri amaçlarına uyumlu olarak tasarlanması. Stok yönetimi, depolama, taşıma, tesis yeri seçimi ve dağıtım gibi lojistik kararlar; uluslararası fiziksel dağıtım ve lojistik maliyet yapısı, taşıma şekilleri, sözleşmeler. Yazılım paketleri kullanımı.

 

INCT 522 Uluslararası Ticarette Sanal Oyunlar (2+0+2) 3

ECTS/AKTS: 9 

Rekabetçi uluslararası ticaret ortamının yazılım paketleri kullanımıyla benzetimi. Öğrencitakımlarının temsil ettiği kuruluşların dönemsel olarak  verdikleri uluslararası işletme kararları yoluyla rekabet etmeleri. Performansların bir danışma kurulu tarafından değerlendirilmesi. Gerçek hayata yönelik iş deneyimi sağlama; bütünleşik karar süreçleri ve analitik düşünme becerilerini geliştirme.

 

INCT 523 Rekabet İstihbaratı (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Rekabet üstünlüğü yaratmak amacıyla etik ilkeler ışığında bilgi toplama, irdeleme ve yönetimi. Bir firmanın ekonomik, siyasi ve sosyal çevreye ilişkin bilgi ihtiyacının belirlenmesi; pazarlar, ortaklar, rakipler, teknolojiler, müşteriler ve gelecekteki beklentiler için bilgi tabanlarının oluşturulması. Rekabet istihbaratı tür, araç ve yöntemleri. Araştırma için çevrimiçi ve ve diğer  veri kaynakları.


INCT 524 Uygulamalı Veri Analizi (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Veri analizi için istatistiksel yöntemler ve belirsizlik altında karar verme. Betimlemeli veri analizi; istatistik kavramları; olasılık kavramları ve sık kullanılan olasılık dağılımları. Karar ağaçları; ilinti analizi. Örnekleme yöntemleri ve kestirim, hipotez testleri, varyans analizi, doğrusal ve çoklu bağlanım analizi. Çok değişkenli veri analizine giriş. Uygulamalarda istatistik paket programlarının kullanımı.


INCT 526 Nicel Karar Alma (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

İşletmecilikte karar problemlerinin analizi ve çözümü için gerekli nicel düşünce yetilerinin geliştirilmesi. Doğrusal  programlama ve duyarlılık analizi, hedef programlama, ağ modelleri gibi deterministik ve rasgele modellemeler; proje çizelgelemesi, tahmin yöntemleri,  benzetim, karar analizi, kıyaslama. Operasyoel planlama ve analizi ile ilgili konular. Karar destek yazılım paketleri kullanımı.

 

INCT 531 Uluslararası Yönetim ve Müzakereler (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Uluslararası örgütsel çevre: ortakyaşamsal ve rekabetçi bağımlılık,  kültürler arası farklılıklar, stratejik planlama: şirketlerin uluslararasılaşma plan ve stratejileri; şirketlerin rekabet ve işbirliği dengesi amaçlı: stratejik ortaklıkların kurulması ve yönetilmesi. Uluslararası müzakere ve uzlaşmada strateji ve planlama; büyütme ve paylaşım amaçlı müzakere  ve uzlaşma stratejileri; çok taraflı, çok defalı, çok konulu müzakere ve uzlaşma; açmazların çözümü.


INCT 534 Girişimcilik (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Girişimciliğin tarihi gelişimi. Teknoloji, iletişim ve sermaye piyasalarındaki küresel değişim ortamında yeni iş kurmak, sürdürmek ve büyüme; erken dönem girişimcilik ve işletmeler için temel stratejik konular; yeni iş fırsatlarının saptanması ve değerlendirilmesi; özkaynak temini; finansal girdilerin yapılandırılması ve girişimci işletmenin  değerlemesi; sınırlı özkaynaklarla rekabet üstünlüğü yaratmak; girişimcilik için bellibaşlı araçlar.

 

INCT 536 Rekabet ve Strateji (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Şirketin rekabet gücünün iç özkaynaklar, yetenekler ve çekirdek beceriler ve dış küresel çevrenin sunduğu tehdit ve fırsatların ülke ve sektör seviyesindeki etkileri,. Çevre analizi ile değerlendirilme, iş stratejileri ve rekabetçi dinamikleri, genel şirket stratejileri ve özellikle şirketlerarası işbirliği stratejileri, kurumsal yönetişim ve firmanın rekabetçi gücü üzerindeki etkileri.


INCT 538 İş Ahlakı (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Yasalar, etik normlar ve pazar arasındaki etkileşimler; iş dünyasında kararların dayandığı etik çelişkiler, varsayımlar ve seçenekler; global ekonomide kurumsal sosyal sorumluluk; yoksulluğun azaltılmasında  iş dünyasının rolü; iş ortamında etik karar verme uygulamasına yönelik vaka analizleri.

 

INCT 541 Rekabetin Siyasi ve Hukuki Boyutları (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Rekabeti etkileyen politik ve hukuki konular. Politik dinamikler ile küresel hukuk sistemi arasındaki ilişki ve  uluslararası ticaret. İdeolojiler, siyasi ve hukuki aktörlerin rolleri; dünya ticaret sisteminin yasal yapısı ve işleyişi, kamu politikaları ve uluslararası hukuk, örgütler ve güç ilişkileri, kurumsal değişim; bölgeselleşme ve uluslararası örgütler; bölgesel ekonomik entegrasyon ve Avrupa Birliği; etki grupları ve karar alma. Ulusal ve uluslararası mevzuat, çoktaraflı ve bölgesel ticaret anlaşmaları ve ilgili hukuk; damping, teşvikler, rekabeti bozan eylemler ve Dünya Ticaret Örgütü sisteminde hukuki itilafların çözümüne yönelik mekanizmalar; hizmet ticareti ve fikri mülkiyet düzenlemeleri.


INCT 544 Rekabet Hukuku ve Politikaları (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Rekabet hukukunun temel ilke ve politikaları. Ekonomik pazarlarda, kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen rekabete aykırı faaliyetlerin ve rekabeti kısıtlayıcı eylemlerin hukuksal incelemesi analizi. Kartel anlaşmaları, uyumlu eylemler, hakim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalar, rekabet hukukunun uygulanması. Hukukun rekabete aykırı eylemleri nasıl kontrol edebildiği ile  kontrol etmesi gerektiği ve rekabet hukukunda görev alan düzenleyici kurullara yönelik tartışmalar.


INCT 550 Uluslararası Pazarlarda Rekabet (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Küresel pazarlarda kar fırsatları ve rekabet üstünlüğü yaratma ve küresel pazarlarda kurumsal üstünlük geliştirme. İşletmenin ayırıcı üstünlükleri ve rekabet bağlamında temel pazarlama kavramları. Uluslararası pazar seçimi, için inceleme ve değerlendirme teknikleri; pazara giriş stratejileri; seçilen pazarlarda fırsatların saptanması ve değerlendirilmesi, rekabet dinamiğinin tahmini ve pazarlama stratejisinin belirlenmesi. Uluslararası pazarlama programlarının uygulanması ve koordinasyonu.

 

INCT 552 Uluslararası Pazarlama Kanalları  (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Dağıtım kanallarının stratejisi ve tasarımı; kanal katılımcılarının davranışı, çatışma, denetim ve kooperasyonu; uluslararası kanalların yönetimi: teşvik, fiyatlandırma, tanıtım konuları ve lojistik; kanal değerlendirmesi; dikey pazarlama sistemleri; perakendeci ve toptancı pazarlama kararları; mağaza, mağaza dışı perakandecilik; uluslararası perakendecilik.

 

INCT 554 Stratejik Marka Yönetimi (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Markalaştırmanın tarihi gelişimi; markanın mülkiyet hakkı, müşteri dayalı marka hakkı, marka hakkına yönelik pazarlama stratejilerinin ve pazarlama iletişiminin geliştirilmesi, marka adı kararları, marka stratejisi: yeni ürünlere ad verme, marka yaratma ve adı genişletim stratejileri, var olan markaları pekiştirmek ve canlandırmak;, farklı coğrafi yöreler, pazar bölütleri ve kültürler arasında marka yönetimi; yeni marka yaratma, alt markalar, marka dağarcığının yönetimi; küresel marka oluşturma.


INCT 556 Uluslararası Pazar Seçimi (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

İşletmelerin uluslararasılaşmasını açıklayan yaklaşımlar; uluslararası pazarların ve giriş stratejilerinin seçimini etkileyen firma içi ve çevresel etmenler; uluslararası pazarların araştırılması, pazar çekiciliğinin ölçümü ve değerleme,ön eleme ve seçme yöntemleri; yabancı pazarlarda işletme potansiyelinin analizi ve giriş stratejileri.

 

INCT 558 Bütünleşik Pazarlama İletişimi  (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

İletişim kuramı ve pazarlama iletişimi endüstrisinin yapısı ve özellikleri, tüketiciler ve tüm paydaşlar üzerinden pazarlama iletişiminin işleyişinin irdelenmesi; pazarlama iletişimi stratejileri, pazarlama iletişim karması: reklam, iletişim ortamlarını kullanma, satış promosyonu, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, sponsorluk ve şahsen satış; uluslararası pazarlamaya yönelik iletişim.


INCT 562 Türkiye ve AB: Ticaret Politikaları, Stratejileri ve Rekabet Gücü (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Türkiye’nin aday ülke statüsü çerçevesinde AB ticaret politikalarının yasal, ekonomik ve siyasi yönleri. Gümrük Birliği ve ticarette yasal ve idari uyumlandırma bağlamında Türkiye-AB ilişkilerinin incelenmesi. AB ticaret rejimi, AB ticaret yasası, AB ile ticartette örnekolaylar; aday ülke deneyimleri ve ticari başarımları. AB ticaret politikaları ve stratejilerinin, AB’nin jeopolitik genişleme politikaları, uluslararası rekabet ve AB’nin yeni politik önceliklerini belirleyen komşuluk politikası çerçevesinde değerlendirilmesi.

 

INCT 566 Elektronik Ticaret (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Ticarette rekabet üstünlüğü yaratmak amaçlı elektronik bilgi sistemleri araçları ve kavramları; elektronik ticaret teknikleinin stratejik, yönetsel ve operasyonel hedeflere katkısı. E-ticaretin güncel durumu; Internet; yeni Internet teknolojileri; şirketten şirkete, şirketten müşteriye, elektronik ticaret; Internet’te tedarik zinciri yönetimi; örün sitesi analizleri; düzenleyicilik ve etiksorunlarla ilgili  konular; mobil e-ticaret;  Internet üzerinden girişimcilik ve diğer yeni yönsemeler.


INCT 571 Uluslararası Ticaret için Finans (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Dış ticaret firmaları perspektifinden finansal yönetim; sermaye maliyeti, çalışma sermayesi yönetimi. Uluslararası ve ulusal finansal piyasalar. İhracat ve ithalat yapan firmaların türev ürünler ile faiz, kambiyo ve emtia fiyat risklerinden korunması. Organize ve tezgahüstü piyasalarda uygulamalar. Uluslararası ticarette finansman teknikleri; alacak hakkının kayıtsız ve şartsız olarak teslim edilmesi, faktöring, finansal kiralama, sevk öncesi ve sonrası finansman, yapısal ticaret finansmanı.


INCT 572 Portföy Yönetimi (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Dünyadaki menkul kıymet borsalarının gelişimi ve tarihsel seyri; hisse senedi ve tahvil piyaslarının tarihsel seyri; hisse senedi, sabit getirili menkul kıymetler ve alternatif yatırım araçlarının değer tespiti; optimum portföy seçimi, risk-getiri ilişkisi, piyasa etkinliği, varlık tahsisi, nicel varlık tahsis modellerinin özellikleri, fon yönetimin performans değerlendirmesi ve fonların seyri.


INCT 574 Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasaları (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7

Finansal piyasaların ve aracı kurumların yapısı; bankalar, ticari bankacılık ve diğer mevduat kurumları; yatırım bankaları, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve emeklilik fonları gibi kurumsal yatırımcılar. Sermaye piyasaları, kambiyo piyasaları ve vadeli işlem piyasaları gibi menkul kıymet piyasaları. Faiz oranları ve menkul kıymet değerlemesi; merkez bankası sistemi ve para politikası.


INCT 576 Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi (3+0+0) 3

ECTS/AKTS: 7 

Uluslararası yöneticilerin karşı karşıya kaldığı çeşitli risklerin tanıtılıp anlaşılması. Mal kaybı ve hasarı, ürün sorumluluğu, genel mali sorumluluk gibi risklerin yanısıra yatırım riski, istihdam riski, taşıma riski, politik risk gibi uluslararası riskler. Sigorta ve diğer finansal ve kayıp kontrolü teknikleri gibi risk yönetim araçlarını ve boyutlarını tanımlayıp değerlendirme.

 

INCT 590-591 Dönem Projesi  (0+2+0) 0

ECTS/AKTS: 16

Öğrencinin ilgi alanına göre seçtiği bir konuda, bir öğretim üyesi gözetiminde dönem projesi olarak raporlanan araştırma.

 

INCT 593-595 Yönlendirilmiş Okumalar (0+2+0) 0

ECTS/AKTS: 6

Uluslararası rekabet ve ticaret alanında, öğrencinin ilgi alanına göre araştırmak istediği konularda bir öğetim üyesi tarafından yönlendirilen okumalar.