Çift Anadal

LİSANS EĞİTİM ÇAP İÇ YÖNETMELİĞİ 

1. Genel 
Bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri boyunca, aynı fakülte içinde veya dışında başka bir bölümün öğrenimini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim-öğretim programına "Çift-Anadal Programı (ÇAP) denir. 

2. Program İhdasi 
ÇAP programlarının oluşması ilgili bölüm ve fakültelerin önerileri ve Senato onayı ile gerçekleşir. 

3. Programa Katılma 
Lisans öğrencileri üniversitedeki öğrenimlerinin en erken üçüncü dönemi başında, en geç beşinci dönemi başında, genel not ortalamaları en az 3.00 olduğu takdirde ÇAP'a katılabilirler. ÇAP'a katılmak için başvurular ilgili iki bölüme yapılır, Bölüm kurullarının önerisi ve her iki Fakülte Yönetim Kurulu'nun olumlu kararı ile kesinleşir. ÇAP, her iki bölümden birer danışmanın (kendi bölümündeki sınıf danışmanı ile diğer bölümdeki ÇAP danışmanı) gözetiminde yürütülür 

4. Ders Yükü 
ÇAP öğrenimine devam eden öğrenciler, her iki anadalın ilgili bölümlerince saptanan dersleri ile mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini tamamlamak ve diğer isterleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Ancak bu gibi öğrencilerden kayıtlı oldukları programın toplam kredisine ek olarak, en az 12 kredilik ek ders almaları istenir. 

5. Programa Devam 
Lisans öğrencilerinin ÇAP'a devam edebilmeleri ve mezun olabilmeleri için en az 3.00 GNO şartı aranır. Ancak tüm ÇAP süresince genel not ortalamaları en fazla bir dönemde 2.90'a kadar inen öğrencilere ÇAP'a devam hakkı tanınır. Esas anadal programını tamamlayan fakat ikinci anadal programından eksikleri kalan öğrencilere, bu yönetmeliğin altıncı maddesinde öngörülen sürenin sonuna kadar ikinci anadal programını tamamlama imkanı tanınabilir. Öğrenciler bu süre boyunca ikinci programa nakil yapmış gibi kayıt yaptırırlar. 


ÇAP'a lisans öğrenimi sırasında katılmış ve ikinci anadalın isterlerini tamamlayamamış olan öğrenciler, bölüm ve anabilim dalı uygun gördüğü takdirde bu anadaldan en fazla iki ders almak şartıyla, ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü öğrenimi sırasında da Çift Anadal Programını tamamlayabilirler. Ancak bu krediler lisansüstü kredisi olarak sayılmaz, ve lisansüstü öğretim sürelerinin uzatılmasına neden olamaz. 

6. Programın Süresi 
ÇAP'a kayıtlı öğrencilerin üniversitedeki toplan eğitim süreleri 10 dönemi aşamaz. 

7. Programdan Ayrılma ve Çıkarılma 
ÇAP'tan ayrılmak isteyen öğrenciler ile "SÜRE" ve/veya "DEVAM" maddelerindeki şartları yerine getiremeyen öğrenciler esas anadal veya ikinci anadal bölümü önerisi ile ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ÇAP'tan çıkarılırlar. ÇAP'tan çıkarma kararı ilgili diğer yönetim kuruluna bildirilir ve aynen uygulanır. ÇAP'tan ayrılan öğrencilerin fazla dersleri kredisize çevrilir. 

8.Yüksek Onur ve Onur listesi 
Öğrenimlerini en çok 10 yarıyılda, hiç F notu almadan tamamlayan öğrencilerden GNO'ları 3.50 veya daha fazla olanlar "Yüksek Onur" ve GNO'ları 3.00 ile 3.49 arasında olanlar "Onur" listesine alınırlar. 

9. ÇAP Programı Staj Koşulları

TRM-INTT    

TRM ÇAP öğrencileri toplam stajlarının (100 gün) 50 işgününü Uluslararası Ticaret Bölümü koşullarına uygun olarak tercihen turizm sektöründe uluslararası etkinliği olan bir işletmede yaparlar. Kalan 50 işgünü TRM staj koşullarına uygun olarak tamamlanır.

INTT-TRM

INTT ÇAP öğrencileri toplam stajlarının (100 gün)  25 işgününü Uluslararası Ticaret Bölümü koşullarına uygun olarak turizm sektörü dışı bir işletmede; geri kalan sürenin 25 iş günü Uluslararası Ticaret Bölümü staj koşullarını sağlayacak şekilde turizm sektöründe uluslararası etkinliği olan bir işletmede yapabilirler. Kalan 50 işgünü TRM staj koşullarına uygun olarak tamamlanır.

MIS-INTT

MIS ÇAP öğrencileri toplam stajlarının (70 işgünü) 35 işgününü MIS staj koşullarına uygun olarak tercihen uluslararası etkinliği olan bir şirkette bilgi teknolojileri fonksiyonu ile ilgili olarak; ikinci yıl stajlarını uluslararası etkinliği olan bir şirkette, bilgi teknolojileri ve uluslararası ticaret / işletme fonksiyonlarını beraberce içerecek şekilde yaparlar.

INTT-MIS

INTT ÇAP öğrencileri toplam stajlarının (70 işgünü) 35 işgününü Uluslararası Ticaret Bölümü staj koşullarına uygun olarak tercihen uluslararası etkinliği olan bir işletmede; ikinci 35 gününü ise uluslararası etkinliği olan bir işletmede MIS staj koşullarına uygun olarak bilgi teknolojileri ve uluslararası ticaret / işletme fonksiyonlarını beraberce içerecek şekilde yaparlar.