Ders Tanımları

INTT 111 ECONOMICS I (3+1+0) 3

(Ekonomi I)

 

Mikroekonominin temel kavramları; talep, arz,  rekabet dengesi, esneklik, fiyat kontrolları, tüketim davranışı, üretim, maliyet, teknolojik değişim. Piyasa yapıları. Üretim faktörleri, ücretler ve sermayenin getirisinin belirlenmesi.

 

INTT 112 ECONOMICS II (3+1+0) 3

(Ekonomi II )

 

Makroekonominin temel kavramları; milli gelirin yapısı ve hesaplanması, üretim, üretkenlik ve istihdam. Tüketim, tasarruf, yatırım ve devlet sektörü. Para arzı, fiyatlar ve enflasyon. Kapalı ekonomilerde maliye ve para politikaları. Ücretlerin belirlenmesi ve işsizlik. Dönemsel döngü analizleri.

 

INTT 121 BUSINESS MATHEMATICS I (3+1+0) 3

(İşletme Matematiği I)

 

Fonksiyonlar; lineer denklem sistemleri; matris ve determinant; limit ve süreklilik; türev ve uygulamları; eğri çizimi; işletme problemlerine uygulamalar.

 

INTT 122   BUSINESS MATHEMATICS II (3+1+0) 3

(İşletme Matematiği II)

 

Önkoşul:INTT 121

 

Entegral ve uygulamaları, alan hesabı, diziler ve seriler; Taylor formülü. Kısmi türevler ve uygulamaları; Lagrange çarpanları; işletme problemlerine uygulamalar.

 

INTT 125 INFORMATION SYSTEMS FOR TRADE  (3+1+0) 3

(Ticarette Bilgi Sistemleri)

 

Değişen iş dünyasında bilişim sistemleri ve bilişim sistemlerinin önemi. Bilişim terminolojisi, donanım, yazılım, işletim sistemleri ve işletmelerde bilgi sistemleri. Bilgi kaynaklarının yönetimi; organizasyon içinde bilişim sistemleri bölümü, bilişim sistemlerinin korunmasında güvenlik ve kontrolün rolü ve bilişim sistemlerinde görülebilecek beklenmedik olaylar için planlama. İşletmelerde veritabanı yönetimi; veritabanı tasarım, geliştirme ve yönetimi temelleri. Veri iletişim teknolojileri ve uygulamaları, veri özellikleri, iletim esasları, iletişim donanım ve yazılımı, ağ konfigürasyonu ve yönetimi. Elektronik Ticaret’e giriş; tanımlar, tarihçesi, kapsamı. Yeni ortaya çıkan eğilimler ve teknolojiler. Ofis otomasyonu yazılım uygulamaları.

 

INTT 132 MANAGEMENT AND ORGANIZATIONS (3+0+0) 3

(Yönetim ve Organizasyon)

 

Yönetim ilkeleri, planlama, organizasyon, liderlik, kontrol; klasik ve modern yöntemlerin karşılaştırılması; çevre ve yönetim kültürü.

 

INTT 142 LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS (3+0+0) 3

(Ticari İşletme Hukuku)

 

Hukuk kavramı; devlet ve anayasa ; devlet organları ve hukuk yaratma yetkileri; değişik hukuk sistemleri; hukuki işlemler, sözleşmeler; ticaret hukuku ve şirketler, ticari evrak; iş hukuku. Uluslararası hukukun temel  ilkeleri;uluslararası kuruluşlar; çok uluslu şirketler.

 

INTT 191 COMMERCIAL COMMUNICATIONS  (3+0+0) 3

(Ticari İletişim)

 

Ticari iletişimle ilgili yazışma becerisinin geliştirilmesi; akademik ve ticari raporların, ticari mektupların ve önerilerin yazılması; sözlü iletişim; iletişim teknolojisi; global piyasalarda iletişim.

 

INTT 203 FINANCIAL ACCOUNTING (3+1+0) 3

(Finansal Muhasebe)

 

Bilgi sistemi olarak muhasebe, kayıt düzeni, mizanlar, yıl sonu düzeltme kayıtları; çalışma tablosu; gelirin tesbiti; mali tablolar (gelir tablosu, bilanço); dönen ve duran varlık kalemlerinin,  yabancı ve özkaynakların ayrıntılı incelenmesi; nakit akım tablosu.

 

INTT 204 MANAGERIAL ACCOUNTING (3+1+0) 3

(Yönetim Muhasebesi)

 

Önkoşul: INTT 203

 

Maliyet kavramları ve maliyet tasnifleri, sipariş ve süreç maliyetleri; maliyet-hacim-kar ilişkileri; kar planlaması; esnek bütçe; sorumluluk muhasebesi; endüstrilerinde iş maliyetlendirilmesi; proje maliyetlendirmesi, hizmette fiyatlandırma.

 

INTT 211 INTERNATIONAL TRADE                               

(3+1+0) 3

(Uluslararası Ticaret)

 

Önkoşul:INTT 111

 

Uluslararası ekonomiye mikroekonomik  yaklaşım: uluslararası ekonomi teorilerine  ve politikalarına giriş. Klasik, neo-klasik ve çağdaş teoriler, karşılaştırmalı üstünlük ve serbest ticaretin yararları. Ticaret politikaları, gümrük tarifeleri, gelir dağılımı ve uluslararası faktör hareketleri. Bölgesel ticaret yapıları, sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanısıra Türkiye’ye etkileri.

 

INTT 212 EXCHANGE RATE REGIMES AND TRADE    

(3+1+0) 3

(Kambiyo Rejimleri ve Dış Ticaret)

 

Önkoşul:INTT 112

 

Uluslararası ekonomiye  makroekonomik  yaklaşım: ödemeler dengesi bilanço  kalemlerinin anlaşılması ve döviz piyasası.Döviz kurlarının belirlenmesi, kambiyo rejimleri, ithalat ve ihracat üzerinde  etkileri. Uluslararası para sistemleri, küresel bağımlılık ve ülke refahına etkisi.

 

INTT 227 APPLIED STATISTICS I                                             

(3+1+0) 3

(Uygulamalı İstatistik I)

 

İstatistiğin kullanımı ile ilgili giriş; tanıtımsal istatistik, frekans dağılımı; merkezi eğilim ve varyans ölçümleri; olasılığın temelleri; ayrık ve sürekli olasılık dağılımları; Binom, Poisson, normal ve üssel dağılımlar; örnekleme yöntemleri ve kestirim; uygulamalarda  istatistik paket programlarının  kullanımı.

 

INTT 228 APPLIED STATISTICS II                                

(3+1+0) 3

(Uygulamalı İstatistik II)                                               

        

Önkoşul: INTT 227

 

Hipotez testleri; ki-kare testleri; varyans analizi; basit lineer regresyon; çoklu regresyon; diğer çok değişkenli analiz yöntemlerine  giriş; indeksler. Uygulamalarda istatistik paket programlarının  kullanımı.

 

INTT 241 INTERNATIONAL ECONOMIC LAW              

(3+0+0) 3

(Uluslararası Ekonomi Hukuku)

 

Uluslararası ticaretin hukuki düzenlenmesi; uluslararası ticareti organize eden kuruluşlar ,Dünya Ticaret Örgütü, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması; uluslararası  para sisteminin hukuki düzenlenmesi, IMF, Dünya Bankası; ödemeler dengesi, SDR-EURO; yabancı yatırımların uluslararası düzenlenmesi¸yabancı yatırımların korunması; devletler ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü.

 

INTT 252 PRINCIPLES OF MARKETING                                   

(3+0+0) 3

(Pazarlama Prensipleri)

 

Pazarlama, pazarlama yönetimi, pazarlama örgütleri ve pazarlama çevresi temel kavramları; tüketici ve örgütsel pazarların özellikleri vaka analizi yöntemi ile işlenecektir.

 

INTT 253 EXPORT IMPORT   MANAGEMENT                           

(3+0+0) 3

(İhracat İthalat Yönetimi)

 

İthalat ve ihracata yönelik firma politikaları, ihracat pazarlarının değerlendirmesi ve seçimi; ihracatta fiyatlandırma, tanıtım, dağıtım, finansman.

 

INTT 276 RISK AND INSURANCE                                              

(3+0+0) 3

(Risk ve Sigorta)

 

Risk problemi, sigorta şirketinin ve sigortalının riskleri, riske karşı sigorta kontratları; sigorta branşları. Mal ve mali mesuliyet, nakliyat, denizcilik sigortaları, sosyal sigortalar. Uluslararası sigortacılığın temel prensipleri.  

 

INTT 321 QUANTITATIVE ANALYSIS AND APPLICATIONS         

(3+0+0) 3

(Kantitatif Analiz ve Uygulamalar)

 

Önkoşul: INTT 122

 

Modelleme kavramlarına ve kantitatif tekniklerine giriş. Lineer programlama ve duyarlılık analizi, transport modeli, yükleme, network modelleri; proje alanizi;  bilgisayar paket programlarıyla uygulamalar.

 

INTT 322 OPERATIONS ANALYSIS AND PLANNING             

(3+0+0) 3

(Operasyon Analizi ve Planlama)

 

Önkoşul: INTT 321

 

Operasyon analizi ve yönetimi; operasyon yönetiminde eğilimler; operasyon stratejisi; karar teorisi, tahmin yöntemleri; operasyon süreçleri; teknoloji yönetimi; kuyruk modelleri; benzetim; operasyon, kapasite, işgücü, envanter planlaması. Uygulamalarda karar destek paket programları kullanımı.

 

INTT 323 RESEARCH METHODOLOGY                                      

(3+0+0) 3

(Araştırma Yöntemleri)

 

Önkoşul: INTT 228

 

Kantitatif ve kalitatif araştırma  metodlarının ticari konulardaki uygulamaları; örnekleme teknikleri, bilgi kaynakları, veri toplama teknikleri, talep araştırmaları, kodlama; tablo oluşturma ve veri analiz metodları.

 

INTT 331 MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES                  

(3+0+0) 3

(İnsan Kaynakları Yönetimi)

 

Önkoşul: INTT 132

 

İnsan kaynağı yönetimi ve hizmetin özelliklerinden doğan sorunların çözümü.

 

INTT 341 INTERNATIONAL AND EUROPEAN COMMERCIAL LAW       

(3+0+0) 3

(Uluslararası Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku)

 

Önkoşul: INTT 142 veya Profesör onayı

 

Uluslararası hukuk; uluslararası ticari sözleşmeler; uluslararası ticari sözleşmelerde kullanılan belgeler; ödeme yöntemleri; uluslarüstü birleşme; Avrupa Topluluğu’nun hukuk sistemi; Avrupa Topluluğu hukukunun üstünlüğü; Topluluk organlarının hukuk yaratma  yetkisi.

 

INTT 356 INTERNATIONAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS       

(3+0+0) 3

(Uluslararası Ticaret Lojistiği ve Ulaşım)

 

Uluslararası fiziksel dağıtım ve lojistik, taşıma şekilleri, sözleşmeler, paketleme, yükleme, sigortalama, serbest bölgeler, limanlar, çevrenin dağıtım maliyetlerine etkisi.

 

INTT 358 SERVICES MARKETING                                             

(3+0+0) 3

(Hizmet Pazarlaması)

 

Önkoşul: INTT 252

 

Hizmet sektöründe pazarlama fonksiyonu ve yönetimi. Pazarlama kavram ve yöntemlerinin hizmet sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak uygulanması, vaka analizi yöntemi kullanılarak işlenecektir.

 

INTT 362 ECONOMIC INTEGRATION AND THE  EUROPEAN UNION

(3+0+0) 3

(Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği)

 

Önkoşul: INTT 211, INTT 212, INTT 341

 

Küresel ticaret akımının anlaşılması, endüstriyel rekabet örnekleri ve devlet politikalarının uluslararası ticarete etkisi. Dünya’da ve Avrupa’da ekonomik ve politik entegrasyon süreci, ekonomik yarar ve zararı. Avrupa Topluluğu’nun kurumsal yapısı, Gümrük Birliği, ortak pazar ve mali birlik. Ekonomik politikalarla, topluluk hukukunun sektörler bazında uyumlaştırılması, koordinasyonu ve uygulanması; tarım, sanayi, enerji, servis ve ulaşım sektörleri.

                                                                                

INTT 377 INTRODUCTION TO FINANCE                                  

(3+0+0) 3

(Finansa Giriş)

 

Önkoşul: INTT 203

 

Finansal analizler, finansal marketler ve finansal kurumlar, paranın zaman değeri, değerleme, yatırım kararları, sermaye maliyeti ve sermaye yapısı

 

INTT 378 TRADE FINANCING                                                    

(3+0+0) 3

(Dış Ticaret Finansmanı)

 

Önkoşul: INTT 377

 

Kısa ve uzun dönemli krediler, kredi riskleri, kredi düzenlemeleri, akreditifler, döviz piyasası, uluslararası ticaret ve kur riskleri.

 

INTT 402 TAXATION IN INTERNATIONAL TRADE      

(3+0+0) 3

(Uluslararası Ticarette Vergilendirme)

 

Önkoşul: INTT 241

 

Ulusalararası ticaret yapan şirketlerin vergi yasaları karşısındaki durumu, (kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV ve gümrük vergileri); vergi iadeleri; serbest bölgede gümrük rejimi ; Gümrük  Birliği veya G.B. den yapılan ticari işlemlerde vergilendirme; geçici ithal rejimi ; cross-border leasing’de vergilendirme; çift vergilendirme.

 

INTT 410 ECONOMIC HISTORY OF TURKEY                                             

(3+0+0) 3

(Türk Ekonomi Tarihi)

 

Sanayinin, yatırımların ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşviki ile ilgili politikaların tarihçesi, yabancı sermaye politikası, bu politikaların etkileri, dış ticaret politikasının geçmişi; döviz kurları, gümrük vergileri, sübvansiyonlar, vergi iadesi, Türkiye'nin dış ticaretinin gelişimi, turizm politikası, küçük sanayi politikası, Türk deniz ticaretinin gelişimi, kalkınma planlarının ticaret ve sanayinin teşviki açısından önemleri.

 

INTT 411 ECONOMIES OF TURKEY’S TRADING  PARTNERS       

(3+0+0) 3

(Türkiye'nin Ticari İlişkide Bulunduğu Ülkelerin Ekonomileri)

 

Önkoşul: INTT 111, INTT 112

 

Gelişmekte olan ülkeler ve kalkınma; kalkınmada ticaretin rolü ve Avustralya ve Kuzey Avrupa'nın deneyimleri; ithal ikamesi ve dışa açılma politikaları ve seçilmiş Güney Amerika ve Güneydoğu Asya ülkelerinin deneyimleri; ekonomik entegrasyon ve kalkınma; AB ve seçilmiş AB ülkelerinin ekonomileri; serbest bölgeler ve kıyı bankacılığı ve Hong-Kong, Bahreyn ve Türkiye'nin deneyimleri; döviz kurları ve A.B.D ile Japonya’nın deneyimleri; İslam ülkeleri ve bu ülkelerin Türkiye ile iktisadi ilişkileri.

 

INTT 413    INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT                                    

(3+0+0) 3

(Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma)

 

Önkoşul:   INTT 211 ,  INTT 212

 

İktisadi kalkınma süreci ve alternatif kalkınma stratejileri;  içe-dönük ve dışa-dönük kalkınma politikaları, ihracat, istihdam ve büyüme üzerindeki etkileri. Kalkınmakta olan bazı ülkelerde ticaret liberalizasyonunun eleştirel analizi. Türkiye’nin Ticaret Liberalizasyon süreci ve uluslararası perspektiften büyüme performansı; 70’li yıllardaki İthal ikameci politikalar, dış ticaret ve döviz politikalarında liberalizasyon, tarım sektörü ve KİT’lerde reform. Avrupa Birliği çerçevesinde Türk ekonomisinin büyüme potansiyeli ve dış ticaret politikalarının rolü.

 

INTT 414 REGION STUDIES                                                       

(3+0+0) 3

(Bölge İncelemeleri)

 

Ticari stratejilere yönelik olarak seçilmiş bölgelerin incelenmesi; bölgelerin ve ülkelerin insangücü ve doğal zenginlikleri, sermaye birikimi ve teknoloji düzeyi gibi iktisadi unsurların iktisadi yapı ile olan ilişkileri, insan topluluklarının kültürel ve etnografik yapılarının ekonomik faaliyetlerle  olan ilişkileri, bu unsurlardan kaynaklanan iktisadi gücün ülkelere ve bölgelere sağladığı mukayeseli üstünlükler, bölgesel bütünleşme ve uluslararası ticari faaliyetler, şehirleşme ve köyden kente göç.

 

INTT 416  ECONOMIC HISTORY OF EUROPE                                       

(3+0+0) 3

(Avrupa Ekonomi Tarihi)

 

Önkoşul:  INTT 111,  INTT 112

 

Sanayi Devrimi’den önce yaşam ve ekonomi; malikane sisteminin yükselişi ve çöküşü, “tedbirli” köylüler ve meraları, modern İngiliz tarımının ilk dönemleri ve işgücü verimlilik. 18. Yüzyılda toprak çevirmelerinin gelir dağılımı ve verimliliğe etkisi. Sanayi Devrimi: arz ve talep, nüfus yapısında dönüşüm, Fransa ve İngiltere’de yaşam, yaşam standardı tartışması ve tüketim. Sanayi Devrimi’ne siyasi tepkiler; çocuk işgücü ve fabrika Yasaları. İngiliz serbest ticaretine karşı korumacı Fransa kalesi. Büyük Britanya dışında sanayi devrimi; 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl dünya ekonomisi.

 

INTT 423 GAMES AND CASES IN OPERATIONS MANAGEMENT  

(3+0+0) 3

(Oyunlarla Operasyon Yönetimi)

 

Önkoşul: INTT 322

 

Stratejik ve operasyonel problemlerin çözümüne yönelik bilgisayar oyunları kullanımı. Çözüm geliştirmede çeşitli kantitatif ve kalitatif tekniklerin entegrasyonu. İlgili vaka analizleri.

 

INTT 432 MANAGEMENT OF CHANGE                                       

(3+0+0) 3

(Değişim Yönetimi)

 

Çevresel olumsuzlukların ve fırsatların saptanması. Değişim teorisi ve uygulaması. Proje yönetimi ve değişim politikaları. Yeni fikirlerin, uygulamaların, ve ürünlerin hayata geçirilmesi. Değişim ve rekabet yönetimi. Stratejik değişim kalıpları.

 

INTT 433  BUSINESS ETHICS

(3+0+0) 3

(İş Ahlakı)

 

Karar verme sürecinde etik duyarlılık ve bilinç geliştirme. Küresel iş ortamında karşılaşılan ahlaki sorunlar. Uluslararası etik girişimler ve ahlak kurallarıı. İş yerinin ve paydaşların hak ve sorumlulukları. Etik yaklaşımın kurumsallaştırılması. Bilgi  teknolojisi ve etik. İş ahlakı açısından tartışmalı vakaların paydaşların bakış açısı ve farklı etik kuramlarla incelenmesi.

 

INTT 434 BUSINESS  DEVELOPMENT  AND ENTREPRENEURSHIP                         

(3+0+0) 3

(Girişimcilik ve İş Tasarımı)

 

Önkoşul: Son sınıf koşulu veya profesör onayı

 

Aile şirketlerinin kurulması, işletmesi ve geliştirilmesi. Uluslararası alanda faaliyet gösteren aile şirketlerinde finansal planlama, pazarlama, muhasebe ve organizasyon fonksiyonlarının entegrasyonu.

  

 

INTT 435 STRATEGIC MANAGEMENT                            

(3+0+0) 3

(Stratejik Yönetim)

 

Önkoşul:  Son sınıf koşulu

 

Uluslararası ticaret ve yatırımın  yoğun olduğu şirketlerde strateji oluşturulması ve uygulanması için kullanılan kavram ve araçlar; bu kavram ve araçların sektörel çevrenin incelenmesinde, rekabetçi hareketlerin öngörülmesinde ve şirketlerin rekabet üstünlüğünün  geliştirilmesinde ve  sürdürülmesinde kullanılması.

 

INTT 436 INTERNATIONAL  MANAGEMENT                            

(3+0+0) 3

(Uluslararası Yönetim) 

 

Önkoşul: INTT 132

 

İşletme yönetiminin uluslararası boyutları; globalleşme ve ticaret; uluslararası stratejiler;  strateji uygulama koşulları; yerel hükümetlerle ilişkiler; kültürlerarası yönetim ve insan kaynakları yönetimi.

 

INTT 450 INTERNATIONAL  RETAILING AND FRANCHISING                                  

(3+0+0)  3

(Uluslararası  Perakendecilik ve Franchising)

 

Önkoşul: INTT 252

 

Perakendeciliğin uluslararası pazara açılma süreci. Uluslararası perakendecilikte karşılaşılan  fırsat ve tehditler. Uluslararası şirketlerin yabancı pazarlara girme yöntem ve stratejileri. Türk perakendecilerin  dış pazarlara açılma süreci.Perakendecilikte franchise uygulaması  ve gelişmekte olan pazarlara etkisi. Franchisor-

 

INTT 452 INTERNATIONAL SALES AND NEGOTIATIONS     

(3+0+0) 3

(Uluslararası Satış Yönetimi)

 

Önkoşul: INTT 132, INTT 252

 

Eldeki kaynakların paylaşımı için pazarlık. Kaynakların genişletilmesi için müzakere stratejileri. Etkili müzakere yöntemleri. Ürün ve hizmet satışı müzakereleri. Personel  anlaşmazlıkları , şirket birleşmeleri, stratejik ortaklıklar, koalisyonlar gibi değişik iş ortamlarında müzakereler. Müşteriler, acentalar, dağıtım kanalları ve ortaklarla ilişkilerin yönetimi. Dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde  satış müzakere taktik stratejilerin göreceli boyutları.

 

INTT 453 INTEGRATED  MARKETING COMMUNICATIONS                    

(3+0+0) 3

(Bütünleşik Pazarlama İletişimi)

        

Önkoşul: INTT 252

 

Ulusal ve uluslararası pazarlarda hizmet üreticileri ve alıcıları arasındaki iletişim. Pazarlama stratejisinin yürütülmesinde tutundurma. Tutundurma politikası ve planlaması. Tutundurma araçları olarak reklam, yüzyüze satış, halkla ilişkiler, satış promosyonu ve sponsorluk.

 

INTT 455 INTERNATIONAL MARKETING CHANNELS            

(3+0+0) 3

(Uluslararası Dağıtım Kanalları)

 

Önkoşul: INTT 252

 

Dağıtım kanallarının değişik pazarlarda incelenmesi. Dünya pazarlarında dağıtım trendleri. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde dağıtıma ilişkin kamu politikaları. Uluslararası pazarlamada dağıtım kanalı planlaması ve kontrolü.Uluslararası pazarlamada dolaylı veya dolaysız dağıtım politikası seçimi. Tüketim ve sanayi malları için kanal hedefleri, kısıtlamaları ve alternatifleri. Uluslararası perakendecilik ve toptancılık. Yeni pazarlara girişte dağıtım kanalı stratejisi seçimi ve yeni dağıtım kanalları oluşturma. 

 

INTT 456 NETWORKING  AND RELATIONSHIP MARKETING               

(3+0+0)  3

(Bağlılık Pazarlaması ve Dayanışma Ağları)

 

Önkoşul: INTT 252

 

Farklı ağların belirlenmesi, sözleşmeler, stratejik beraberlikler, konsorsiyum, ortaklıklar, ağ yönetiminin dinamikleri, alıcı, sunucu, dağıtım kanalı üyeleri, iç odaklar ve rakipler ile dayanışma.

 

INTT 457 COSTUMER  BEHAVIOR                                             

(3+0+0)  3

(Alıcı Davranışı)

 

Önkoşul: INTT 252

 

Tüketici ve örgütsel pazarlarda alıcının seçim kararı ve davranışı. Hedef pazar seçimi ve analizi için alıcı davranış prensipleri ve modelleri. Müşteri tatmini.

 

INTT 459 INTERNATIONAL MARKETING                                 

(3+0+0) 3

(Uluslararası Pazarlama)

 

Önkoşul: INTT 358

 

Dünya ticaretinin tarihi ve gelişmesi. Uluslararası pazarlamanın kültürel ekonomik politik ve hukuki çevresi. Pazar seçimi, ihracat işlemleri, ihracat için araştırma ve ihracatın örgütlenmesi. Yabancı pazarlarda dağıtım, promosyon ve fiyatlandırma.

  


INTT 460 INTERNATIONAL  TRADE  STRATEGY                    

(3+0+0) 3

(Uluslararası Ticaret Stratejisi)

 

Önkoşul: Son sınıf olma koşulu

 

Uluslararası piyasaların yönetimi. Uluslararası ticaret ortamında işletme stratejileri, örgüt yapıları ve hükümetin rolü. Endüstri yapıları ve hükümet politikalarının farklı olduğu ortamlarda global pazar stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması, stratejik dayanışma. İş dünyasından gelen konuşmacıların sunacağı uluslararası ticaret vakaları.

 

INTT 462 INTERNATIONAL  ORGANIZATIONS                                                 

(3+0+0)  3

(Uluslararası Örgütler)

 

Uluslararası ticarette etkili rol oynayan uluslararası kuruluşların (ILO, UNESCO, ECOSOC, OECD, GATT, IMF, Dünya Bankası gibi) yapısı, etki alanları, çalışma şekilleri, bu kuruluşların uluslararası işletmecilik açısından önemleri.

 

INTT 463 INTERNATIONAL RELATIONS                                   

(3+0+0)  3

(Uluslararası İlişkiler)

 

Ulus-devlet sisteminin evrimi, güç dengelerinin işlemesi, baskı, çatışma, diplomasi, kriz yönetimi, devletlerarası ilişkilerde uluslararası hukukun ve uluslararası kuruluşların rolü.

 

INTT 465  ELECTRONIC COMMERCE                                                         

(3+1+0)  3

(Elektronik Ticaret)

 

Önkoşul: Profesör onayı

 

Elektronik ticarete disiplinlerarası bakış, eleştirel analiz ve takım projeleri. Elektronik ticaretin teknoloji alt yapısı, web tabanlı işletme örnekleri; İnternet ekonomisi ve iş modelleri. İnternette güvenlik, elektronik ticaretin sosyal, hukuki, iş ahlaki ve kamu politikaları boyutu. Web tabanlı işletme için iş planı oluşturulmas. Proje gruplarının sanal iş ortamında web tabanlı işletme  projesi oluşturması, geliştirmesi ve uygulaması

 

INTT 468 STRATEGIC MARKET MANAGEMENT                                                    

(3+0+0) 3

(Stratejik Pazar Yönetimi)

 

Önkoşul: INTT 358

 

İş stratejilerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanması; müşteri, pazar, çevresel ve performans analizleri. Sürdürülebilir rekabet üstünlüklerinin saptanması, strateji alternatiflarinin belirlenmesi ve seçimi.

Kısa ve uzun dönemli krediler, kredi riskleri, kredi düzenlemeleri, akreditifler, döviz piyasası, uluslararası ticaret ve kur riskleri.

 

INTT 472 CORPORATE FINANCIAL ANALYSIS                      

(3+0+0) 3

(Şirketlerin Mali Analizi)

 

Önkoşul: Son sınıf olma koşulu

 

Şirketlerin finansal performanslarının incelenmesi; finansal tabloların analiz edilmesi ve yorumlanması; geleceğe yönelik finansal planlamanın yapılması; finansal kontrol yöntemlerinin uygulanması; büyümenin  finansal  yönetimi.

 

INTT 474 INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM AND INSTITUTIONS

(3+0+0) 3

(Uluslararası Finans Sistemleri ve Kurumları)

 

Önkoşul: INTT 377

 

Finans piyasalarının gelişimi ve işleyişi; dünyada ve Türkiye’de finans kurumları ve araçları ; para politikası, merkez bankacılığı ve Türkiye’deki bankacılık sektörünün yapısı; mali liberalizasyon programı ve rekabet ; banka dışı mali kurumlar ve bunların finans sistemindeki rolü; finansal piyasaların düzenlenmesi ve küreselleşmesi.

 

INTT 475 RISK MANAGEMENT FOR CASH PRODUCTS                  

(3+0+0) 3

(Nakit Ürünler Risk Yönetimi)

 

Önkoşul : INTT 228, INTT  377

 

Nakit ürünler; bunların  fiyatlarını etkileyen piyasa koşulları ve ortaya çıkan risklerin yönetimi, finansal enstrümanlar ve piyasa koşulları; likidite yönetimi; fiyat riski yönetimi; risk yönetimi açısından örgütsel  yapılanma.

 

INTT 476 RISK MANAGEMENT FOR DERIVATIVE  PRODUCTS    

(3+0+0) 3

(Türev  Ürünler için Risk Yönetimi)

 

Önkoşul : INTT 228, INTT 377

 

Türev ürünlerin  fiyatlandırılması; fiyatı etkileyen piyasa koşulları ve ilgili risklerin yönetimi; faiz ve yabancı para; türev ürünler ve opsiyonlar.

 

INTT 480 INTERNATIONAL  TRADE PROJECT                        

(3+0+0)  3

(Uluslararası Ticaret Projesi)

 

Önkoşul: Profesör onayı

 

Öğrenci, bir şirket çerçevesi içinde proje hazırlar, firmanın yabancı pazardaki durumunu, yabancı pazara giriş alternatiflerini ve bunların yapılabilirlik çalışmalarını yürütür. Konunun güncel olması ve öğrencinin akademik danışmanı tarafından onaylanması gerekir.

 

INTT 481-489   SPECIAL TOPICS  IN  INTERNATIONAL TRADE

(3+0+0)  3

(Uluslararası Ticarette Özel Konular)

 

Önkoşul: Profesör onayı

 

Sektörden seçilen konuşmacıların tartışacağı seçilmiş konular yardımıyla dış ticaret programının genel bir tekrarı ve özel konuların işlenmesi. Öğrenciler, seçtikleri bir konuda dönem projesi hazırlayıp, sunacaklardır.

 

SUMMER TRAINING

(Yaz  Stajı)

 

Stajlar  öğrencinin bir şirket ortamında 70 işgünü çalışmalarını sağlar.

 

FOREIGN LANGUAGE                                                                                             

3

(Yabancı Dil)

 

 

Uluslararası Ticaret Bölümünü  tamamlayabilmek için öğrenciler, İngilizce dışında toplam 18 kredilik ikinci  bir yabancı dil almakla yükümlüdürler.